Cinemagraphs

Lorenzo De’ Medici

scriviu tantu tempu fa

na poesia che

ancora e jorni nostri

cunteni tanta verità

e poca apparenza…

mi permetti se ci mettu du meu

mentre la leggiu in calabrisi…

… Quantu è bedda a giuvinezza

focu meu…

Che sa fuìu… eh mannaia!

Mindi futtu e sugnu cuntentu

e… a domani no sacciu se rrivu

U vinu e u pilu

Ponno stare inzemi

Perché u tempu scappa e inganna

Sempre inzemi sunnu contenti

ste fimmine e tutta a genti

Sonu sempre inzemi e contenti

Cu voli essere isatu u poti fari

ma no sacciu chiddu

che succedi  u iornu dopo

Picchì sti beddi fighioli

sono innamurati

delle bedde fimmine i Palizzi

si virunu e fannu amuri

Nta fiumaredda e nte bruca  du paisi

U friddu sindi scappa

se  mbivi u vinu i Palizzi

a Murruttu, a Purtedda, a Stracìa,

A Galleria, a li Rucchette,

Ballandu e cantandu

Mindi futtu e sugnu cuntentu

e… a domani no sacciu se rrivu

Sti fimmine biddizze

Ponnu essere ingannate

Se ci cuntunu fintu amuri

Dalla genti cardola e senza cori

ora però inzemi si pighiano

sonando e cantando

Mindi futtu e sugnu cuntentu

e… a domani no sacciu se rrivu

Quantu è bedda a giuvinezza

focu meu

Che sa fuìu… eh mannaia!

Compari Lorenzo De’ Medici… scusate se traducia a modu meo a to bedda poesia
Paolo Latella

Annunci